Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748
Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628
Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990, No: 20696

 

BiRiNCi KISIM
Genel Hükümler

Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaşılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Haksız Mal Edinme
Madde 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.


iKiNCi BÖLÜM
Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler

Mal Bildiriminde bulunacaklar
Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:

a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan
Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyetleri üyeleri hariç).
b) Noterler,
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu Üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,
d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda kamu iktisadi, teşebbüsleri (iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel "tunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile unların ak kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, isçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kumlu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsalarında oda ve borsa meclisi yönetim kurulu üyeleri dahil),
f) Siyasî parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli malî müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri,
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri sorumlu müdür , başyazarları ve fıkra yazarları,
h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil),

Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Bu takdirde, eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

Birden fazla mal bildirimi
Madde 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu Üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.
Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

Mal bildiriminin verileceği merciler
Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için. özlük işleri ile ilgili birimler,
c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar
d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için. ilgili mahkemenin başkanı,
e) Noterler için Adalet Bakanlığı.
e) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için. atamaya yetkili makamları,
f) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,
g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,
h) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya mercii,
i) Siyasî parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
j) Kooperatifler ve birliklerinin Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,
l) Yeminli malî müşavirler için. Maliye ve Gümrük Bakanlığı.
m) Türk Hava Kurumunun. Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına çalışan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, içişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,
n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için. ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, içişleri Bakanlığı,
o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya mercii,
p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üye amirliği,
a) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Sorumluluk
Madde 7- 6 ncı Maddede belirtilen merciler,mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar.Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.

"Ayrıca Müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18 nci madde uyarınca gerekli inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak çalışmalar sonucunda, gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmekle görevli ve sorumludur."


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal Bildirimleri

Madde 8-3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki
çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (ana ve yapı kooperatif hisseleri dahil),
b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
2) Hisse senedi ve tahvilleri,
3) Alim ve mücevheratı,
4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar
5) Haklan,
6) Alacakları,
7) Borçları,
8) Gelirleri,
Mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal. hak, alacak borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.
Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.
Genel idare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesine müteakip Maliye Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.
 

Mâl Bildiriminin verilme zamanı
Madde 9 - Mal bildirimlerinin;

a) 3 üncu maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,
b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için. atamayı izleyen bir ay içinde,
c) Şeçimle gelinen görevlerde, secimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,
d) Yönetim denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
e) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeler için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
f) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde,
verilmesi zorunludur.
(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.

Ek mal bildirimi
Madde 10-3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, esleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsî mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadır. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisatı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

Mal bildiriminin yenilenmesi
Madde 11-3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, tonu (O) ve (5) ile bilet yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

Mal bildirim formunun doldurulması
Madde 12 - ilgililer, ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tel nüsha olarak doldurur ve tarih belirtilmek sureliyle imzalar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hediye ve Hibeler

Hediye ve Hibe
Madde 13 -3üncü maddede belirtilen kamu görevlileri,Milletlerarası protokol,mücame veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden,milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıktan tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilet imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

Hediye ve Hibe Eşyalarda Yapılacak İşlem
Madde 14- 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer.herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tararından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde; yurtiçinde aldıktan tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren on gün içinde bulunduktan il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumlan vasıtasıyla gönderir.
Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devle! adamlı . milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kurumlarına verilir.
Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgilisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.

BEŞiNCi BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Mal bildirimlerinin gizliliği
Madde 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.

Bilgi verme zorunluluğu
Madde 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile kamu kuruluşları 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.

Süresinde mal bildiriminde bulunmama
Madde 17 - Bu Yönetmelikle belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara. bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu bükümlerine göre tebliğ olunur.
İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurlar.

Mal bildirimlerinin karşılaştırılması
Madde I8 - Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri. kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Hukuki dayanak
Madde 19 -Bu Yönetmelik. 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlük
Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.